Distortet Gravity photographed by Anka Zhuravleva. (Source)

Distortet Gravity photographed by Anka Zhuravleva. (Source)